Courts – August 5

Superior 1

Discover Bank v. Aaron McNeil

Sun Homes v. David Hyatt

Midland Funding v. Evelyn Garcia

Midland Funding v. Jana Cochran

Midland Funding v. Melissa Dawson

MSW Capital v. Anthony Kuhn

MSW Capital v. Monseratte Shirley

MSW Capital v. Ronald Grantham

MSW Capital v. Mario Garcia

Horizon Bank v. Joseph lamb, C. Lamb

Midland Funding v. James Dodgion

Creditmax v. Skye Lockridge, Adam Messmore

Med-1 Solutions v. Sarah Ege

Med-1 Solutions v. Brian Squier

Capital One Bank v. Benson Fromm

Capital One Bank v. Grant Black

Capital One Bank v. Ricky Morrison

Midland Funding v. Rebecca Lehr

Midland Funding v.  Amy Zinn

Midland Funding v. Jay Yates

Midland Funding v. Tabatha Hamilton

Atlantic Credit and Finance v. Randall Hyatt

Midland Funding v. Jeffrey Vincent

Midland Funding v. Eric Ratliff

Cach v. Jennifer Raposo

Portfolio Recovery Associates v. Larry Hiderand

Portfolio Recovery Associates v. Melissa Fisher

Portfolio Recovery Associates v. Vickie Burton

Midland Funding v. Jessica Lawson

Midland Funding v. Cynthia Morton

GMG Motors v. Ashley Bertram

Atlantic Credit and Finance v. Theresa Stinson

Portfolio Recovery Associates v. Angie Chau

Mike Ambs v. Steven Love and Laurel Love

Midland Funding v. Jacob Brandau

Midland Funding v. Stephen Edwards

Sun Homes v. Patricia Begley

Midland Funding v. Lindsey Higdon

Discover Bank v. Patrick Long

Ally Bank v. Randall Stansbury

Midland Funding v. Kyarstin Smock

Capital One Bank v. Daphe Deem

Sun Homes v. Marji Smith

Midland Funding v. Kevin Bravard

Midland Funding v. Jeremy Day

Midland Funding v. Lori Phipps

Midland Funding v. Jeffrey Lewis

Midland Funding v. Cindy Noblitt

Portfolio Recovery Associates v.  Erica Wise

Midland Funding v. Amber Bowman

Midland Funding v. Christy Osborn

Midland Funding v. Michelle Skaggs

Midland Funding v. Matthew Angel

Cavalry v. Jacquelyn Stancil

American Express Centurion Bank v. Daniella White

Cach v. Brain Almeda

Cach v. Brian Dillow

Midland Funding v. Faith Long

Westminster Village South v. Ilene Howard

Bank of America v. Rachel Highshue